פורטל מידע
קטלוג מוצרים
 
 
ביטוח וטכנולוגיות בטיחות
סקירת טכנולוגיות בטיחות
משחק נהיגה במכונית
ביטוח וטלמטיקס
סקר חסמים
ביטוח ציי רכב
מחשבון סיכון נותר
 
 
 
  נוהל מערכות בטיחות
 
 
 
                   מדינת ישראל - לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה אגף הרכב ושירותי תחזוקה

                 הוראות נוהל מערכות בטיחות לרכב - ‏16 אוגוסט 2011, סימוכין: 35303511
 
תחום בטיחות כלי הרכב מאופיין בשנים האחרונות בהתפתחות טכנולוגית מהירה ופיתוח מערכות חדשניות מגוונות אשר מסייעות למנוע תאונה ו/או למזער את נזקי הפגיעה בנפש וברכוש.סקרים המתפרסמים בעולם מצביעים על מגמה עולמית חיובית של הפחתה יחסית במספר הנפגעים מתאונות דרכים וצמצום בחומרת הפגיעות, וזאת כתוצאה משיפור הבטיחות בכלי הרכב.
 
משרד התחבורה ורשות המסים מיחסים חשיבות רבה לקידום השימוש במערכות בטיחות בכלי רכב.לאור האמור, בכוונת משרד התחבורה ורשות המסים ליתן תמריצי מס לכלי רכב המאובזרים במערכות בטיחות, על מנת לעודד ייבוא ורכישה של כל רכב מאובזרים ובטיחותיים יותר. כמו כן, על מנת להגביר את מודעות הציבור, תיקבע לכל דגם רכב "רמת אבזור בטיחותי" שתצוין על גבי רישיון הרכב. ככל שהרכב יהיה מאובזר יותר במערכות בטיחות, כך רמת האבזור הבטיחותי שלו תהיה גבוהה יותר.מערכות הבטיחות והזיכויים שיינתנו יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התחבורה ושל רשות המסים.נוהל זה הוכן בשיתוף עם רשות המסים בישראל.
 
דיווח:
על יבואן רכב לדווח למערכת הממוחשבת של משרד התחבורה על דבר קיום מערכות הבטיחות בדגם הרכב על פי הפירוט להלן. יודגש כי לעניין הדיווח, כמו גם לעניין הטבות המס, ייכללו אך ורק מערכות מקוריות המותקנות בידי יצרן הרכב בתהליך יצורו.
 
 
הגדרת המערכות:
 • כריות אויר - אביזר בטיחותי שתפקידו למזער את הפגיעה בנהג ובנוסעים כתוצאה מתאונת   דרכים. הכרית מתנפחת באוויר דחוס בקרות התאונה ובכך סופגת חלק מהאנרגיה שנוצרת במהלך התאונה, ומצמצת את הנזק הנגרם לנוסעים ברכב ((תואם לתקן אירופאי מס'  EC96/79).
 • מערכת בקרת סטייה מנתיב - מערכת המתריעה לנהג על סטייה מחוץ לנתיב הנסיעה שלו באמצעות התרעה קולית (חובה) וויזואלית (אופציונאלי). כמו כן, יש לדווח על קיום מערכת זו, אם ברכב מותקנת מערכת סטייה מנתיב אקטיבית אשר בעת סטייה מהנתיב מבצעת הקשחת הגה ובכך מונעת/ ממזערת את הסטייה הלא רצויה ((תואם לתקן אירופאי מס'  EC661/2009). 
 • מערכת ניטור מרחק מלפנים - מערכת המזהה מכשול מלפנים או מצב של אי שמירת מרחק מהרכב שמלפנים ומתריעה על סכנת התנגשות באמצעות התרעה קולית (חובה) וויזואלית . כמו כן, לדווח על קיום מערכת מסוג זה אם מותקנת ברכב מערכת אקטיבית, אשר מפעילה בלימה אוטומטית מלאה בעת זיהוי סכנת התנגשות.
 • מערכת זיהוי  כלי רכב ב"שטח מת" - מערכת המזהה הימצאות כלי רכב ב"שטחים מתים", בצדי ברכב, באמצעות שימוש בחיישנים הנמצאים בדפנות הצד האחוריות  של הרכב, ומפעילה התרעה ויזואלית במראה החיצונית המתאימה או בסמוך לה בשדה הראיה של הנוהג ברכב.
 • בקרת שיוט  אדפטיבית - מערכת המיועדת לשמירת מהירות נסיעה קבועה תוך שמירה על מרחק בטוח מהרכב מלפנים, באמצעות שליטה אוטומטית על המצערת והבלמים. המערכת תאט את הרכב כאשר תתקרב לרכב שמלפנים ותעלה את המהירות כאשר זרימת התנועה תאפשר זאת.
 • מערכת זיהוי הולכי רגל - מערכת המזהה הולכי רגל חוצים או עומדים על הכביש לפני הרכב בעת נסיעת הרכב קדימה , ומתריעה על מצב סכנת הפגיעה בהולך רגל באמצעות התרעה קולית (חובה) וויזואלית. במסגרת מערכת זו תיכלל גם מערכת אקטיבית הבולמת את הרכב בעת סכנה ממשית של פגיעה בהולך רגל.
 • מערכת עזר לבלם - מערכת המסייעת לנהג במקרה של בלימת חירום . המערכת מזהה מצב חירום ובמצב בו הנהג לא מפעיל מספיק כוח על דוושת הבלם, מגבירה המערכת את לחץ הבלימה למידה המרבית ביותר  על מנת לצמצם את מרחק הבלימה ((תואם לתקן אירופאי מס' EC78/2009). 
 • מצלמות רוורס מערכת מצלמות רוורס המותקנות בחלק האחורי של הרכב אשר מאפשרות צפייה פאנורמית מתא הנהג של המרחב הנמצא מאחורי הרכב בעת נסיעתו לאחור. על המערכת להיות משולבת עם חיישני רוורס שתפקידם להתריע על התקרבות מסוכנת למכשול שמאחור.
 • חיישני לחץ אוויר  - מערכת המתריעה, באמצעות התרעה ויזואלית או קולית, על לחץ אויר לא תקין באחד או יותר מצמיגי הרכבבכפוף להוראות היצרן (תואם לתקן אירופאי מס'  EC661/2009).

   
השיטה
 
 
רמת האבזור הבטיחותי של הרכב תיקבע על-פי כמות הנקודות שקיבל דגם הרכב בגין מערכות הבטיחות המותקנות בו, בהתאם לניקוד כדלקמן:
 
הגדרה של חבילות בטיחות:

 
מערכות בטיחות
ניקוד
1
מערכת סטייה מנתיב
2
2
מרחק ניטור מרחק מלפנים
2
3
בקרת שיוט אדפטיבית
1
4
מערכת הגנה על הולכי רגל
1
5
מערכת עזר לבלם
1
6
מערכת לזיהוי "שטח מת"
1
7
7 כריות אויר ומעלה (6 כריות ומעלה ברכב מסחרי)
1
8
מערכת מצלמות רוורס
0.5
9
מערכת חיישני לחץ אויר
0.5
10
חיישני חגורות בטיחות
0.5
 
רמת האבזור הבטיחותי
 
רמת האבזור הבטיחותי (מ- 1 הנמוכה ביותר, עד 9 הגבוהה ביותר) מותנית בקיום של כמות מינימאלית של כריות אויר ברכב: רכב נוסעים עם פחות מ- 6 כריות אויר ורכב מסחרי עם פחות מ- 4 כריות אויר, לא יסווגו לרמת אבזור בטיחותי מעבר לרמה 1. רכב נוסעים המצויד ב- 7 או יותר כריות אוויר או רכב מסחרי המצויד ב- 6 או יותר כריות אוויר, יקבל עבור כך נקודה נוספת (ס' 7 בלוח לעיל).
 
יובהר כי בנוהל זה אין שינוי בכללי דיווח של מספר כריות אויר המותקנות ברכב.
החלוקה לחבילות בטיחות תבוצע במערכת הממוחשבת של משרד התחבורה לפי הדיווחים בדבר קיומן של מערכות הבטיחות השונות.
 
שר האוצר יקבע סכומים של תמריצים (זיכוי ממס קניה) בהתאם לרמת האבזור הבטיחותי, כאשר רמה 1 הנמוכה ביותר, לא תזכה את היבואן בתמריצים כלשהם.
 
הגדרה של רמת האבזור הבטיחותי:
 
 
רמת האבזור הבטיחותי
ניקוד נדרש
מספר כריות אויר מינימאלי
 
 
רכב פרטי
רכב מסחרי
1
-
0
0
2
-
6
4
3
2
6
4
4
3
6
4
5
4
6
4
6
5
6
4
7
6
6
4
8
8
6
4
9
10
6
4
 
יובהר כי רשימת המערכות, הניקוד וההגדרות של רמות האבזור הבטיחותי יתעדכנו מעת לעת בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות והיקפי השימוש במערכות הבטיחות השונות והתקינה הרלבנטית לגביהם. העדכונים כאמור יבוצעו בידי משרד התחבורה בהתייעצות עם רשות המסים.

מסמכים 
בכדי לקבל הטבה במס על מערכות הבטיחות הנמצאות ברכב ע"פ החבילות שנקבעו לעיל, על היבואן להגיש את המסמכים הבאים, בעת רישום הדגם (ומי שמייבא רכב ביבוא אישי – בעת היבוא):
 • טופס הצהרת היצרן על קיום מערכות אלו בדגמים המיובאים – נספח א'.
 • הצהרת היבואן כי המערכות נמצאות ברכב המיובא ומולאו במערכת "ריכבית" בעת רישום הדגם או הצהרת המחיר- נספח ב'.
תחולת הנוהל:
סוגי הרכב עליהם חל נוהל זה:
 • הנוהל חל על כלי רכב מנועיים מסוגM1  ו-N1 כמוגדר בתקנות התעבורה שהינם במשקל כולל מותר עד 3.5 טון.
 • כלי רכב שמשקלם מעל 3.5 טון ואופנועים, לא ייכללו בשלב זה במנגנון התמריצים של מס הקניה ואין חובה לדווח לגביהם את פירוט מערכות הבטיחות.
מקור הנתונים
 • הנתונים לגבי כל מערכות הבטיחות ידווחו ע"י היבואנים בהתאם לטופס שימולא ע"י יצרן הרכב, בו יפורטו כל מערכות הבטיחות הנמצאות בדגמי הרכבים השונים, פעולתם והשפעתם על מעורבות בתאונות הדרכים.
 • נתונים לכל מערכת בטיחות והניקוד שלהם יפורסמו באתרי האינטרנט של משרדי התחבורה, עם קישור לפרסום כאמור באתרי האינטרנט של משרד האוצר/רשות המסים. 
מועדים
 • הדיווח ורישום מערכות הבטיחות בכלי רכב יחול על הדגמים שיירשמו עבור שנות רישום 2012 ואילך. הדיווח יבוצע במועד כניסת דגם חדש , ועבור דגם ממשיך - בעת דיווח המחיר, לפי העניין, במערכת ה"ריכבית" . יודגש, כי מדובר בשדות חובה ולפיכך, אי דיווח או דיווח לא תקין של מערכות הבטיחות , יגרום לסיווג הרכב לרמת האבזור הנמוכה ביותר. 
 • מועד הפעלת מנגנון תמריצי המס יחול לאחר תחילת הדיווח אודות מערכות הבטיחות על-פי נוהל זה, רמת  האבזור הבטיחותי תיקבע לאחר תקופת איסוף הנתונים ותובא לידיעת היבואנים והציבור הרחב.
 • הנתונים יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התחבורה. החלוקה לחבילות בטיחות תבוצע לפי הדיווחים שיימסרו בעת רישום הדגמים שיחל בסוף שנת 2011.
 
רישום "רמת האבזור הבטיחותי" ברישיון הרכב והפרסום באתר האינטרנט יבוצעו החל מיום מתן התמריצים. יש לדאוג לפתוח  קוד דגם ייחודי שיאפשר זיהוי, בין היתר, של מערכות הבטיחות המותקנות בו ושל רמת האבזור הבטיחותי שנקבעה לו.
 

 להורדת נספחי יצרן ויבואן >>

 

Go Back  Print  Send Page
| תקנון הקטלוג  |  תנאי שימוש באתר | 
בטיחות בתחבורה בטיחות בדרכים קטלוג לטכנולוגיות ומוצרי בטיחות בתחבורה התרעת התנגשות לפנים התרעת סטייה מנתיב  מצלמות רוורס מערכות לכיסוי שטחים מתים ברכב קופסה ירוקה חיישני לחץ אוויר התרעת הירדמות רמזורים עיני חתול תשתיות לתחבורה מכרזים בתחבורה פרסומים בתחבורה מערכות בטיחות לרכב מערכות עזר לנהג סימולאטורים לנהיגה מערכות לניהול ציי רכב מערכות ניטור נהיגה ניטור אלכוהול חגורות מניעת שכחת ילדים ברכב ארכיטקטורת ITS בטיחות בהסעות תלמידים בטיחות בהובלת מטענים בטיחות בארגונים וחברות קציני בטיחות לרכב צמיגים גופי תאורה סולאריים טכוגרף דיגיטאלי מערכות מתערבות בנהיגה הסחת דעת בנהיגה חיישני רוורס לרכב מצלמות רוורס לרכב ניהול ציי רכב ציי רכב תוכנות לניהול ציי רכב מצלמות לכיסוי שטחים מתים מצלמות תיעוד ברכב נוהל 6 איך אני נוהג תמרורים סולאריים שלטים סולאריים פנסי אזהרה סולאריים מערכת כיבוי אש באוטובוסים ורכב מערכת חירום והצלה
 

בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com